Produktové portfólio Privátni klienti


Havarijné poistenie


Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla.

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie auta, ktoré v prípade vzniku škody priamo na poistenom vozidle zabezpečí financie na jeho opravu, alebo kúpu nového vozidla. Havarijné poistenie Vám zaručí, že na opravu prípadných škôd na Vašom vozidle nebudete musieť využívať vlastné finančné prostriedky, ale opravu zabezpečí poisťovňa, v ktorej máte havarijné poistenie uzatvorené. Havarijné poistenie je produkt, ktorý obsahuje množstvo parametrov a preto pri jeho výbere je vhodné venovať náležitú pozornosť výberu tej správnej poisťovne.

Havarijné poistenie zväčša kryje, alebo po konfigurácií môže kryť nasledovné riziká:
  • Havária - poškodenie, alebo zničenie vozidla z dôvodu jeho nárazu, alebo stretu
  • Krádež
  • Živel - škody spôsobené na vozidle z dôvodu živelných udalostí ako napríklad požiar, pád stromov a stožiarov, povodeň, krupobitie, víchrica, úder blesku a iné podľa príslušných poistných podmienok havarijného poistenia jednotlivých poisťovateľov
  • Vandalizmus - úmyselné poškodenie vozidla treťou osobou
  • Poškodenie čelného skla
  • Úraz a trvalé následky po úraze v dôsledku havárie
  • Krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle
Štandardnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby, ktoré môžu motoristi využiť na cestách aj vtedy, ak nenastane poistná udalosť, ale iná nepríjemnosť počas jazdy motorovým vozidlom. Asistenčné služby k havarijnému poisteniu ponúkajú všetky poisťovne na našom trhu a havarijné poistenie tak môže byť užitočné aj vďaka tomu, že asistenčné služby havarijného poistenia dokážu zabezpečiť a uhradiť odťah vozidla po mechanickej poruche, náhradné ubytovanie, opravu defektu a mnoho ďalších nepríjemností, ktorých prekonanie by bolo bez asistenčných služieb k havarijnému poisteniu zložitejšie. Ak Vám nestačia základné asistenčné služby, väčšina poisťovní umožňuje k havarijnému poisteniu dojednať rozšírený obsah asistenčných služieb a niektoré z nich dokonca aj právnu asistenciu! Rozsah asistenčných služieb vždy závisí od podmienok havarijného poistenia konkrétnej poisťovne.

Havarijné poistenie na novú, alebo aktuálnu hodnotu

Ak poisťujete staršie vozidlo, stretnete sa s rôznymi druhmi havarijného poistenia. Staršie vozidlá je možné poistiť na ich novú hodnotu v roku výroby, alebo na aktuálnu cenu, teda hodnotu, ktorá zohľadňuje vek a opotrebovanie vozidla. Niektoré poisťovne pri poistení vozidla na aktuálnu cenu plnia ako za nové, iné nie.

Havarijné poistenie na novú hodnotu - pri poistení sa vychádza z hodnoty vozidla, ktorú vozidlo malo v roku jeho výroby, resp. kúpy prvým majiteľom. Z hodnoty nového vozidla sa potom odvíja aj cena za havarijné poistenie. V prípade čiastkovej poistnej udalosti poisťovňa hradí náklady v hodnote nových náhradných dielov a v prípade totálnej škody, kedy je vozidlo neopraviteľné poisťovňa z havarijného poistenia vypláca zostatkovú hodnotu vozidla.

Havarijné poistenie na aktuálnu hodnotu - pri poistení sa vychádza z aktuálnej hodnoty vozidla, po zohľadnení jeho veku a opotrebovania, čo v porovnaní s havarijným poistením na novú hodnotu prináša nižšie ceny poistenia. Pri havarijnom poistení na aktuálnu hodnotu je nevyhnutné si dať pozor na to, aby nebol klient čo sa týka spôsobu plnenia znevýhodnený voči havarijnému poistenú na novú hodnotu. Produkty havarijného poistenia na aktuálnu hodnotu ponúkané cez Rýchlepoistenie.sk sú pre klienta kvalitatívne porovnateľné s produktami havarijného poistenia na novú hodnotu, teda v záujme ochrany klienta ponúkame len tie produkty havarijného poistenia, ktoré neznevýhodňujú klienta pri čiastkových škodách nižším, amortizovaným plnením.

Územná platnosť poistenia

Havarijné poistenie sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územia dojednané v poistnej zmluve. Najčastejšie sa havarijné poistenie dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika, geografická Európa, alebo vybrané európske štáty.

Plnenie poisťovne

Rozdiely v poistnom plnení poisťovne z havarijného poistenia sa prejavujú najmä pri spôsobe plnenia parciálnych škôd. Poistné plnenie pokrýva náklady na opravu poškodeného vozidla po odrátaní spoluúčasti. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim plnenie poisťovne je aj zmluvne stanovená výška škody, ktorú poisťovňa považuje za totálnu poistnú udalosť, teda za udalosť, pri ktorej nie je rentabilná oprava poškodeného vozidla. Čím je táto hranica vyššia, tým je poistenie pre klienta výhodnejšie.